Viken Kollektivterminaler

Viken Kollektivterminaler Logo Hvit
Home > About us > Sustainability

Sustainability in VKT

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng. Vi i VKT har valgt ut noen mål der vi mener arbeidet med infrastruktur for kollektivtrafikken kan bidra å påvirke utviklingen positivt. Vi vil levere bærekraftig verdiskaping, og har dette tankesettet med oss fra tegnebord via prosjekt og over i daglig drift.

Good health and well-being

VKT tilrettelegger for at innbyggerne kan gå eller sykle til kollektivtransport der det er praktisk mulig, ved opprettelse av sykkelparkeringer og sykkelhotell i forbindelse med terminaler og knutepunkt. Vi samhandler tett med de andre aktørene innen kollektivt og vei, for å synliggjøre terminalområder der det vil være hensiktsmessig å opprette eller utbedre gå- og sykkelvei. Vi gjør terminaler og stoppesteder mer innbydende, for å bidra til at folk ser kollektivt som mer attraktivt enn privatbil. Å reise kollektivt er utslippsbesparende, og bidrar til bedre luftkvalitet.

Ikon for FN bærekraftmål 3, god helse og livskvalitet

Decent work and economic growth

Arbeid, økonomisk vekst og fordeling motvirker fattigdom, og fremmer deltakelse og inkludering. VKT stiller krav til anstendige arbeidsforhold i prosjektene som gjennomføres og overfor våre leverandører. VKT utvikler og oppgraderer sjåførfasilitetene på bussanlegg, terminaler og endeholdeplasser, for å gi sjåførene en bedre og anstendig arbeidshverdag.

Ikon for FN bærekraftmål 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst

Industry, innovation and infrastructure

Det er stor satsing på kollektivtrafikk, noe som gjør at det er store forventninger fra våre samarbeidspartnere og kunder rettet mot VKT sine leveranser. VKT har fulgt opp med økt effektivitet, løftet kompetansen hos ansatte og økt krav til ledelse. Det jobbes løpende med digitalisering og effektivisering av foretakets IT-systemer. Vi benytter gjenbruk der det er mulig, og gjennomfører flere pilotprosjekter i denne forbindelse.

Ikon for FN bærekraftmål 9, industri, innovasjon og infrastruktur

Reduced inequalities

Foretaket tilrettelegger for at flest mulig skal kunne velge å reise kollektivt. Derfor er arbeidet med universell utforming godt etablert, og en naturlig del av all prosjektering. Videre gjøres løpende utbedringer av eksisterende infrastruktur, for å øke tilgjengeligheten til kollektivtransport for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Ikon for FN bærekraftmål 10, mindre ulikhet

VKT er med på å legge til rette for lavere utslipp ved el-infrastruktur ved bussanlegg og ved å tilrettelegge for at flere skal velge kollektivt, samt kunne sykle eller gå til buss og ferge. VKT utarbeider løpende supplerende finanisering, for raskere utvikling med mindre belastning på felleskassen. Dette for en mer bærekraftig drift.

Ikon for FN bærekraftmål 11, bærekraftige byer og lokalsamfunn

Climate action

Å reise kollektivt er utslippsbesparende, og bidrar til bedre luftkvalitet. Eksempler på klimatiltak fra foretakets prosjektering av bussanleggene: oppsamlingssystem for spill og kjemikalier, tatt opp gamle ståltanker, opprettet vaskehall for buss for 85% vannbesparelse, opprettet el-infrastruktur. Videre en rekke mindre tiltak, som etablering av kjøremønster som hindrer tomgangskjøring og oppføring av tilstrekkelig tak over bussparkering for å hindre riming på bussrutene og derved fjerne behovet for oppvarming av bussene før kjøring. VKT er med på å legge til rette for lavere utslipp ved el-infrastruktur ved bussanlegg og ved å tilrettelegge for at flere skal velge å reise kollektivt, samt kunne sykle eller gå til buss og ferge.

Ikon for FN bærekraftmål 13, stoppe klimaendringene

Partnerships for the goals

For å lykkes i arbeidet med bærekraftmålene, er vi avhengige av et godt, transparent og nært samarbeide med alle aktuelle aktører tilknyttet kollektivtrafikken.

Ikon for FN bærekraftmål 17, samarbeid for å nå målene
Hopp rett ned til innholdet