Vaterland bussterminal

Vaterland bussterminal

Virksomhetens art

Vaterland Bussterminal AS ble opprettet 3.november 1986. Selskapets formål er å eie og drive Oslo Bussterminal, samt annen virksomhet tilknyttet denne. Terminalen kan drives i egen regi eller ved kjøp av tjenester utenfra.

Aksjekapital – aksjeeiere

Aksjekapitalen i selskapet er på 6,5 millioner kroner, hvorav 5 100 er A-aksjer og 1 400 er B.aksjer. Samtlige pålydende NOK 1 000.

Selskapet har to eiere: Viken fylkeskommune, som eier 78,5% av aksjene (5 100 A-aksjer), og Oslo kommune som eier 21,5% av aksjene (1 400 B-aksjer).

Ingen av selskapets tillitsmenn eller revisor eier aksjer i Vaterland Bussterminal AS.Nøkkelopplysninger

Drift, forvaltning og utvikling av Oslo bussterminal er organisert ved at Vaterland Bussterminal AS har satt dette bort til Viken kollektivterminaler FKF, som leier bussterminalen av AS’et.

Alle leieinntekter fra Oslo bussterminals drift inntektsføres, og bygningsmessige kostnader og kapitalkostnader kostnadsføres regnskapsmessig i Vaterland Bussterminal AS.

I samsvar med avtale mellom Vaterland Bussterminal AS og Viken kollektivterminaler FKF, føres anløpsinntekter (fra bussoperatørene med avtale om anløp på Oslo bussterminal) i Viken kollektivterminaler FKF, til dekning av løpende driftskostnader.

Rapporter


Styrets sammensetting

A-aksjonærer

Leder: Tron Bamrud
Nestleder: Mari Barstad
Medlem: Randi Wisnes Haugen
Felles vara: Tim Holmvik

B-aksjonærer

Medlem: Erling Sæther
Medlem: Sidsel Jerkø
Felles vara: Bernt Nordby Skøien

Administrerende direktør: Jafar Altememy