Bærekraft

Bærekraft

FNs bærekraftmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng. Foretaket har valgt ut noen mål der man mener infrastruktur for kollektivtrafikken kan bidra å påvirke utviklingen positivt.


God helse

VKT tilrettelegger for at innbyggerne kan gå eller sykle til kollektivtransport der det er praktisk mulig, ved opprettelse av sykkelparkeringer og sykkelhotell i forbindelse med terminaler og knutepunkt. Det samhandles videre tett med de andre aktørene innen kollektivt og vei, for å synliggjøre terminalområder der det vil være hensiktsmessig å opprette eller utbedre gå- og sykkelvei. Videre ved å gjøre terminaler og stoppesteder mer innbydende, for å bidra til at folk ser kollektivt som mer attraktivt enn privatbil. Kollektivt er utslippsbesparende, og bidrar til bedre luftkvalitet. 


Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Arbeid, økonomisk vekst og fordeling motvirker fattigdom, og fremmer deltakelse og inkludering. Foretaket stiller krav til anstendige arbeidsforhold i prosjektene som gjennomføres og overfor leverandører.
VKT utvikler og oppgraderer sjåførfasilitetene på terminaler og endeholdeplasser, for å gi sjåførene en bedre og anstendig arbeidshverdag.


Innovasjon og infrastruktur

Det er stor satsing på kollektivtrafikk, noe som gjør at det er store forventninger fra våre samarbeidspartnere og kunder rettet mot VKT sine leveranser. VKT har fulgt opp med økt effektivitet, løftet kompetansen hos ansatte og økt krav til ledelse. Det jobbes kontinuerlig med digitalisering og effektivisering av foretakets IT-systemer.


Mindre ulikhet

Foretaket har arbeidet med universell utforming godt etablert. Det er implementert som en naturlig del av all prosjektering. Videre gjøres løpende utbedringer av eksisterende infrastruktur, for å øke tilgjengeligheten til kollektivtransport for mennesker med funksjonsnedsettelse.


Bærekraftige byer og samfunn

VKT er med på å legge til rette for lavere utslipp ved el-infrastruktur ved bussanlegg og ved å tilrettelegge for at flere skal velge kollektivt, samt kunne sykle eller gå til buss og ferge.


Stoppe klimaendringene

Foretaket utvikler terminaler og stoppesteder til å bli mer innbydende, for at innbyggerne skal oppleve kollektivt som mer attraktivt enn privatbil. Kollektivt er utslippsbesparende, og bidrar til bedre luftkvalitet. 
Eksempler på klimatiltak fra foretakets prosjektering av bussanleggene: oppsamlingssystem for spill og kjemikalier, tatt opp gamle ståltanker, opprettet vaskehall for buss for hele 80-85% vannbesparelse, opprettet el-infrastruktur. Videre en rekke mindre tiltak, som etablering av kjøremønster som hindrer tomgangskjøring og oppføring av tilstrekkelig tak over bussparkering for å hindre riming på bussrutene og derved fjerne behovet for oppvarming av bussene før kjøring. VKT er med på å legge til rette for lavere utslipp ved el-infrastruktur ved bussanlegg og ved å tilrettelegge for at flere skal velge kollektivt, samt kunne sykle eller gå til buss og ferge. 


Samarbeid om målene

For å lykkes i arbeidet med bærekraftsmålene, må foretaket samarbeide godt med aktuelle aktører tilknyttet kollektivtrafikken. Avdelinger i Viken FK, Ruter, næringsliv, operatører og de reisende er blant de viktige samarbeidspartnere til VKT.